XII. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Колегії.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 роки, у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники громадського об'єднання не можуть бути членами Ревізійної комісії.

12.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Колегії та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

12.4. Основною формою діяльності Ревізійної комісії є засідання. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою не менше одного разу на рік, або протягом 10 (десяти) днів на вимогу Загальних зборів, Правління або Президента Колегії. Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

12.5. Рішення Ревізійної комісії, прийняті під час засідань, оформлюються протоколом, який підписується особою, яка головує на засіданні, та секретарем засідання.

12.6. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції:

12.6.1. має право вимагати та отримувати від посадових осіб Колегії, її Членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Колегії, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

12.6.2. складає висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності та використання активів Колегії та подавати їх на затвердження Загальних зборів; складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Колегії;

12.6.3. складає ліквідаційний баланс Колегії;

12.6.4. вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Колегії;

12.6.5. проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Колегії, залучати незалежних експертів до указаних перевірок;

12.6.6. здійснювати контроль фінансової та господарської діяльності Колегії, зокрема цільове використання ресурсів відповідно до рішень керівних органів Колегії та впровадження рекомендацій зовнішнього та внутрішнього аудиту.

12.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Правління або Загальних зборів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Колегії, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Колегії чи її Членів.

12.8. Члени Ревізійної комісії Колегії працюють на громадських засадах

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України