XIII. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 1. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Колегії. Персональний склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа Членів Колегії строком на 3 роки. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами.

 2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Колегії та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

 3. Основною формою діяльності Ревізійної комісії є засідання. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою один раз на Рік, або протягом 10 (десяти) днів на вимогу Загальних зборів, Правління або Президента Колегії. Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

 4. Рішення Ревізійної комісії, прийняті під час засідань, оформлюються протоколом, який підписується особою, яка головує на засіданні, та секретарем засідання.

 5. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції:

  1) має право вимагати та отримувати від посадових осіб Колегії, її Членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Колегії, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

  2) складає висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Колегії та подавати їх на затвердження Загальних зборів;

  3) має право залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Колегії;

  4) складає ліквідаційний баланс Колегії.

 6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Правління або Загальних зборів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Колегії, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Колегії чи її Членів.

 7. Члени Ревізійної комісії Колегії працюють на громадських засадах.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України