XI. ПРАВЛІННЯ

 1. Виконавчим органом Колегії, що забезпечує поточну діяльність Колегії, є Правління.

 2. Президент Колегії одночасно є Головою Правління та головує на його засіданнях.

 3. До складу Правління входять Президент, Віце-Президент та 2 (два) Члени Колегії, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

 4. Якщо Член Правління подає у відставку або втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Загальні збори можуть призначити нового Члена Правління за поданням Президента до закінчення строку повноважень Правління.

 5. Члени Правління виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 6. Основною формою діяльності Правління є засідання. Засідання Правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.

 7. Правління збирається не рідше ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців. На письмову вимогу будь-якого члена Правління Президент скликає позачергове засідання Правління протягом 10 Днів.

 8. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос.

 9. Рішення Правління, прийняті під час засідань, оформлюються протоколом, який підписується особою, яка головує на засіданні Правління, та секретарем засідання.

 10. Президент Колегії відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, а також зберігання документації Правління.

 11. Правління Колегії в межах своїх повноважень:

  1) здійснює поточне керівництво Колегією;

  2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів;

  3) в межах основних напрямів роботи визначає конкретні програми діяльності Колегії;

  4) готує річні звіти з діяльності Колегії, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Колегії; звіти з виконання програм та проектів Колегії та подає їх на затвердження Загальних зборів;

  5) визначає морально-етичні принципи Колегії, затверджує процедурні та інші внутрішні документи Колегії;

  6) приймає рішення про вступ нових Членів Колегії та припинення членства в Колегії;

  7) розробляє та затверджує зразок посвідчення Члена Колегії;

  8) затверджує штатний розклад та кошторис Колегії та подає їх на затвердження Загальних зборів;

  9) затверджує посадові обов'язки працівників і умови оплати їх праці;

  10) сприяє залученню коштів, веде пошук фінансових ресурсів задля забезпечення діяльності Колегії;

  11) надає за запитами Членів Колегії, Загальних зборів, Президента та Ревізійної комісії інформацію щодо діяльності Колегії;

  12) скликає чергові та позачергові Загальні збори;

  13) вносить до порядку денного Загальних зборів питання, що потребують розгляду;

  14) приймає рішення про включення питань до порядку денного Загальних зборів, які надійшли у вигляді пропозицій від Членів Колегії не пізніше, ніж за 15 днів до їх проведення;

  15) розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів або інших керівних органів Колегії згідно зі Статутом.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України