ІX. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим керівним органом Колегії є Загальні збори Членів Колегії, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління.

9.2. До складу Загальних зборів входять всі Члени Колегії, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом.

9.3. Чергові Загальні збори скликаються Президентом Колегії не рідше одного разу на рік. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом, Ревізійною комісією Колегії, а також Членами Колегії.

9.4. Позачергові Загальні збори скликаються Президентом Колегії за власною ініціативою, за рішенням Правління, на вимогу Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/3 Членів Колегії.

9.5. У випадку, якщо Президент Колегії не скликав Загальні збори у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/3 Членів Колегії, Члени Колегії, які звернулися з такою вимогою, утворюють організаційний комітет з проведення позачергових Загальних зборів, який у частині скликання та проведення Загальних зборів має повноваження Президента Колегії та Правління.

9.6. Порядок денний Загальних зборів затверджується Правлінням та повідомляється Президентом Колегії разом із часом та місцем проведення Загальних зборів у письмовій або електронній формі всім Членам Колегії не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Члени Колегії надсилають до Правління не пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх проведення. В надзвичайних випадках за рішенням Загальних зборів на їх засіданні можуть розглядатись питання, не включені до порядку денного.

9.7. У випадку проведення позачергових Загальних зборів, дата, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів повідомляється Членам Колегії Правлінням не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення у письмовій або електронній формі.

9.8. За рішенням Правління, Загальні збори можуть проводитись шляхом використання різних засобів зв’язку.

9.8. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше однієї другої кількості Членів Колегії.

9.9. На Загальних зборах головує Президент Колегії або за його відсутністю Віце-Президент Колегії.

9.10. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Колегії. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження з вирішення всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.11.1. затвердження Статуту Колегії та внесення до нього змін і доповнень;

9.11.2. визначення основних напрямків діяльності Колегії;

9.11.3. затвердження чисельності Правління Колегії;

9.11.4. обрання та відкликання членів Правління Колегії;

9.11.5. обрання та відкликання Президента Колегії;

9.11.6. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

9.11.7. заслуховування та затвердження звітів про діяльність Правління, Президента та Ревізійної комісії;

9.11.8. заснування підприємств та організацій та затвердження їх статутних документів;

9.11.9. прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Колегії;

9.11.10. вирішення питань щодо відчуження майна Колегії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Колегії;

9.11.11. призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

9.11.12. затвердження фінансового плану Колегії на наступний рік;

9.11.13. участь Колегії в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

9.11.14. створення і припинення відокремлених підрозділів Колегії;

9.11.15. проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Колегії;

9.11.16. ухвалення внутрішніх нормативних документів Колегії, ухвалення яких виходить за межі компетенції Правління та Президента Колегії;

9.11.17. скасування або внесення змін до рішень Правління Колегії;

9.11.18. прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Колегії.

9.12. Загальні збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного9.11. Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Колегії та Членів Колегії.

9.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх Членів Колегії, якщо інше не передбачено цим Статутом.

9.14. рішення може відбуватися шляхом голосування через засоби електронного зв'язку та/або письмової згоди, яку висловили Члени Колегії.

9.15. Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Президентом Колегії та секретарем Загальних зборів, який обирається з числа присутніх Членів.

9.16. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

9.17. Зберігання протоколів Загальних зборів організовується Правлінням Колегії. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Колегії. Будь-який член Колегії, який був присутній на Загальний зборах має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджуються Загальними зборами.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України