X. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

 1. Вищим керівним органом Колегії є Загальні збори Членів Колегії, які скликаються за рішенням Президента Колегії не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менш ніж однієї третьої кількості Членів Колегії або однієї другої членів Правління.

 2. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше однієї другої кількості Членів Колегії.

 3. До складу Загальних зборів входять всі Члени Колегії, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом. Колективні члени беруть участь у Загальних зборах через свого представника.

 4. На Загальних зборах головує Президент Колегії або за його відсутністю Віце-Президент Колегії.

 5. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється Членам Колегії Правлінням за 30 Днів до їх проведення у письмовій або електронній формі. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Члени Колегії надсилають до Правління не пізніше, ніж за 15 Днів до їх проведення. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління Колегії. В надзвичайних випадках за рішенням Загальних зборів на їх засіданні можуть розглядатись питання, не включені до порядку денного.

 6. У випадку проведення позачергових зборів, дата, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів повідомляється Членам Колегії Правлінням за 8 Днів до їх проведення у письмовій або електронній формі.

 7. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Колегії. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження з вирішення всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

 8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

  1) затвердження Статуту Колегії та внесення до нього змін і доповнень;

  2) визначення основних напрямків діяльності Колегії;

  3) затвердження чисельності Правління Колегії;

  4) обрання та відкликання Правління Колегії;

  5) обрання та відкликання Президента Колегії;

  6) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

  7) реалізація права власності на майно та кошти Колегії;

  8) заслуховування та затвердження звітів про діяльність Правління, Президента та Ревізійної комісії;

  9) заснування підприємств та організацій та затвердження їх статутних документів;

  10) прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Колегії.

 9. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх Членів Колегії.

 10. Результати Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Президентом Колегії та секретарем Загальних зборів, який призначається Президентом Колегії з числа присутніх Членів.

 11. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України