VI. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І ПРАВА КОЛЕГІЇ

 1. Колегія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунок (рахунки) в установах Банку, круглу печатку із своїм повним найменуванням, штамп, фірмовий бланк, емблему та інші реквізити, які затверджуються Правлінням Колегії та реєструються відповідно до законодавства.

 2. З метою виконання статутних цілей і завдань Колегія може здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ та організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

 3. Колегія не відповідає за зобов'язаннями держави та утворених нею підприємств, установ та організацій, так само й держава з утвореними нею підприємствами, установами та організаціями не відповідає за зобов'язаннями Колегії.

 4. Для досягнення мети та реалізації завдань Колегія має будь-які передбачені законодавством України та цим Статутом права, в тому числі, але не виключно, має право:

  1) від свого імені укладати договори і угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах, представляти і захищати законні інтереси своїх Членів в державних і громадських органах, сприяти правовому захисту Членів Колегії з питань її діяльності за допомогою залучених юристів, консультантів та інших спеціалістів;

  2) бути учасником (членом) асоціацій та інших добровільних об'єднань, а також організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації;

  3) порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами та отримувати необхідну інформацію для реалізації своїх статутних цілей та завдань;

  4) співпрацювати з українськими та іноземними фаховими, юридичними, благодійними, торгівельними та іншими організаціями і приватними особами.