VI. ЧЛЕНСТВО В КОЛЕГІЇ

6.1. Членство в Колегії є добровільним.

6.2. Членами Колегії можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку, підтримують мету і напрямки діяльності Колегії та визнають її Статут. Членство в Колегії є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Колегії.

6.3. Прийняття до членів Колегії.

6.3.1. Особа, яка має намір вступити до Колегії подає Правлінню:

  1. анкету, в якій підтверджує зобов'язання виконувати Статут. Форма анкети затверджується рішенням Правління Колегії. Подання заяви про вступ до Колегії означає згоду особи з положеннями цього Статуту та іншими документами Колегії, а також згоду взяти на себе обов'язки члена Колегії, передбачені цим Статутом;
  2. фотографію (знімок анфас розміром 4 см х 6 см);
  3. згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
6.3.2. Якщо особа відповідає вимогам статті 6.2 цього Статуту, Правління розглядає її заяву на найближчому засіданні, але не пізніше ніж через один місяць після одержання письмової заяви.

Якщо особа не надала необхідних документів, або не може бути членом Колегії, Правління відмовляє у прийнятті до Членів Колегії, про що відповідна особа повідомляється письмово. Таке рішення Правління не позбавляє особу права повторно подати заяву про вступ до Колегії.

6.3.3. Рішення про прийняття до Колегії ухвалюється Правлінням простою більшістю голосів членів Правління. Правління має право відмовити у прийнятті особи в Члени Колегії.

6.3.4. У разі прийняття в члени Колегії відповідний запис вноситься до Реєстру Членів Колегії. Якщо особа не набрала необхідної кількості голосів, її заява вважається відхиленою. 

6.4.Розмір вступних та членських внесків затверджуються рішеннями Правління Колегії. Вступні та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі.

6.5.При вступі до Колегії її Члени можуть в добровільному порядку робити майнові та грошові внески, які після передачі Колегії стають її власністю. 

6.6. Порядок сплати членських внесків визначається положенням, затвердженим Правлінням Колегії.

6.7. Почесним Членом Колегії за рішенням Правління Колегії може бути фізична особа, яка зробила значний внесок у розвиток Колегії або розвиток морського права. Почесний член може брати участь у засіданнях Правління Колегії, засіданнях інших статутних органів управління Колегії з правом дорадчого голосу. 

6.8.Положення про Почесних членів Колегії, а також положення про відзнаки, положення про подяки та інші заохочення, затверджується Правлінням Колегії.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України