V. Напрямки діяльності та права колегії

 5.1. Для досягнення поставленої мети Колегія здійснює діяльність у наступних напрямках:

5.1.1. сприяння розвитку, уніфікації та удосконалення законодавства в сфері діяльності морського та  внутрішнього водного транспорту в Україні і за кордоном, в тому числі, сприяння адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

5.1_2. аналіз міжнародного та національного законодавства з питань діяльності морського та  внутрішнього водного транспорту та практики його застосування в України та закордоном, інформування громадськості;

5.1.3. співпраця та  налагодження зв’язків з державними та недержавними установами, в тому числі міжнародними, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями з питань, які пов’язані з діяльністю Колегії;

5.1.4. участь у розробці та вдосконаленні механізмів управління у сфері діяльності морського та  внутрішнього водного транспорту в Україні, сприяння реформуванню державної управлінської структури;

5.1.5. сприяння дотриманню та захисту прав моряків;

5.1.6. сприяння професійному навчанню, перекваліфікації та підвищенню освітнього рівня Членів Колегії;

5.1.7. сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства, демократії та верховенства права, захисту основних прав людини і громадянських свобод, вдосконалення законодавства України, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства у реалізації державної політики;

5.1.8. захист прав та законних інтересів Членів Колегії;

5.1.9. задоволення культурних інтересів Членів Колегії.

   5.2.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), публікувати наукові та методичні результати діяльності Колегії, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

5.2.2. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

5.2.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

5.2.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Колегії та важливих питань державного і суспільного життя;

5.2.5. Проводити мирні зібрання;

5.2.6. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

5.2.7. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Колегії та сприяє її досягненню;

5.2.8. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

5.2.9. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

5.2.10. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

5.2.11. Бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

5.2.12. Від свого імені укладати договори і угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем  в судах, представляти і захищати законні інтереси своїх Членів в державних і громадських органах, сприяти правовому захисту Членів Колегії з питань її діяльності за допомогою  залучених юристів, консультантів та інших спеціалістів;

5.2.13. Бути засновником, учасником (членом) асоціацій та інших добровільних об'єднань, а також організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації;

5.2.14. Одержувати на умовах оренди або користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Колегії;

5.2.15. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

5.2.16. Мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України; популяризувати свою назву та символіку;

5.2.17. З метою виконання статутних цілей і напрямків діяльності здійснювати необхідну підприємницьку діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ та організацій в порядку, встановленому чинним законодавством;

5.2.18. Порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами та отримувати необхідну інформацію для реалізації своїх статутних цілей та напрямків діяльності;

5.2.19. Пропагувати правозахисні ідеї та міжнародні стандарти в сфері морського та річкового права, в тому числі шляхом просвітництва та освіти;

5.2.20. Здійснювати аналіз міжнародного та національного законодавства з питань діяльності морського та внутрішнього водного транспорту та практики його застосування в України та закордоном, інформування громадськості;

5.2.21. Співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування, з українськими та міжнародними організаціями з питань розвитку та втілення в життя морської та зовнішньоекономічної політики України, імплементації норм міжнародного морського права в діюче законодавство України, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

5.2.22. Підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями, в тому числі через членство в Міжнародному морському комітеті (Comité Maritime International);

5.2.23. Приймати участь у засіданнях громадських комісій, колегій, наглядових комітетів, наглядових рад, дорадчих органів, громадських рад та інших громадських об’єднаннях при державних установах, міністерствах, відомствах, об’єднаннях, асоціаціях, міжнародних установах, органах місцевої виконавчої влади та самоврядування;

5.2.24. Співпрацювати з апаратом та комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, органами судової влади, в тому числі, але не виключно з Конституційним Судом України та Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою та міжнародними інституціями, а також з державними діячами, обласними державними адміністраціями, обласними радами, міськими радами, іншими обласними та місцевими органами влади та самоврядування;

5.2.25. Проводити конференції, фестивалі, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

5.2.26. Організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси окремих осіб в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства, надавати інші види правової допомоги;

5.2.27. Представляти права та захищати законні права та інтереси Колегії та її Членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в органах судової влади, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;

5.2.28. Організовувати та/або проводити громадські експертизи нормативно-правових актів та інших документів;

5.2.29. Здійснювати ідейну та організаційну підтримку Членів Колегії, інших об'єднань громадян та благодійних організацій;

5.2.30. Організовувати проведення досліджень з правових питань з залученням фахівців Колегії, інших фахівців, проведення досліджень, розробку програм та інших заходів з вивчення шляхів розв'язання проблем в сфері діяльності морського та річкового транспорту, застосування норма міжнародного морського права тощо;

5.2.31. Отримувати гранди та стипендії на дослідницьку та нормотворчу діяльність, а також діяльність, пов’язану з виконанням статутних цілей та напрямків діяльності;

5.2.32. Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

5.2.33. Відряджати представників Колегії на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Колегії;

5.2.34. Проводити громадські дослідження з питань діяльності морського та внутрішнього водного транспорту. Здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

5.2.35. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України;

5.2.36. Здійснювати іншу діяльність відповідно до законодавства та мети діяльності Колегії.