XII. ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

 1. Президент Колегії обирається Загальними зборами строком на 3 (три) Роки.

 2. Президент Колегії у межах своєї компетенції:

  1) діє без доручення від імені Колегії;

  2) здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Колегії;

  3) представляє Колегію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;

  4) видає від імені Колегії доручення, відкриває рахунки в установах банків, розпоряджається від імені Колегії коштами на рахунках в установах банків, підписує документи від імені Колегії, укладає від імені Колегії угоди, контракти;

  5) видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання Членами Колегії документи;

  6) здійснює господарське управління майном та коштами Колегії;

  7) приймає на роботу та звільняє працівників Колегії, визначає їх посадові обов'язки;

  8) керує роботою Членів та працівників Колегії;

  9) надає подання Правлінню про виключення із Членів Колегії;

  10) скликає чергові Загальні збори, ініціює скликання позачергових Загальних зборів, пропонує порядок денний Загальних зборів, підписує прийняті ними рішення;

  11) виконує доручення Загальних зборів;

  12) має право передавати частину своїх прав та обов'язків посадовим особам Колегії;

  13) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Колегії, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

 3. Президент може бути звільнений з посади за власним бажанням на підставі поданої Правлінню письмової заяви.

 4. Також Президент може бути достроково відкликаний з посади на підставі рішення Загальних зборів, скликаним за ініціативою не менше 1/2 Членів Колегії, у наступних випадках:

  1) при неодноразовому порушенні вимог Статуту Колегії та рішень статутних органів Колегії;

  2) у разі вчинення дій, які порочать ділову репутацію Колегії та/або спричиняють їй матеріальну шкоду.

 5. Віце-Президент Колегії є заступником Президента Колегії та одночасно є заступником Голови Правління Колегії. Віце-Президент Колегії виконує обов'язки Президента Колегії на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов'язки.

 6. Віце-Президент Колегії діє за дорученням Президента Колегії та виконує окремі повноваження Президента за його дорученням.

 7. Віце-Президент має право діяти без доручення від імені Колегії щодо представництва та захисту інтересів Колегії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами; має право відкривати рахунки в установах банків, підписувати від імені Колегії документи та укладати від імені Колегії угоди.

 8. У разі, якщо Президент Колегії не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців, Віце-Президент скликає позачергові Загальні збори Колегії для обговорення становища та питання про керівництво Колегією.

 9. Президент та Віце-Президент працюють на громадських засадах.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України