XI. ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

11.1. Президент Колегії обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

11.2. Президент Колегії у межах своєї компетенції:

11.2.1. діє без доручення від імені Колегії;

11.2.2. здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Колегії;

11.2.3. представляє Колегію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;

11.2.4. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Колегії;

11.2.5. видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, розпоряджається коштами на рахунках в установах банків, підписує документи від імені Колегії, укладає від імені Колегії угоди, контракти;

11.2.6. видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання Членами Колегії документи;

11.2.7. приймає на роботу та звільняє працівників Колегії, визначає їх посадові обов'язки;

11.2.8. керує роботою Членів та працівників Колегії;

11.2.9. встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Колегії, які не є її членами, в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

11.2.10. виступає розпорядником коштів та майна Колегії, укладає та підписує від імені Колегії господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Колегії;

11.2.11. направляє подання Правлінню про виключення із Членів Колегії або призупинення членства;

11.2.12. скликує чергові Загальні збори, ініціює скликання позачергових Загальних зборів, пропонує порядок денний Загальних зборів, підписує прийняті ними рішення;

11.2.13. виконує доручення Загальних зборів;

11.2.14. організовує підготовку засідання Правління;

11.2.15. має право передавати частину своїх прав та обов'язків посадовим особам Колегії;

11.2.16. звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Колегії на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини Членів Колегії;

11.2.17. вирішує інші питання діяльності Колегії відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Колегії та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших керівних органів управління Колегії.

11.3. Президент може бути звільнений з посади за власним бажанням на підставі поданої Правлінню письмової заяви.

11.4. Також Президент може бути достроково відкликаний з посади на підставі рішення Загальних зборів, скликаним за ініціативою не менше ½ Членів Колегії, у наступних випадках:

11.4.1. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Колегії та рішень статутних органів Колегії;

11.4.2. у разі вчинення дій, які порочать ділову репутацію Колегії;

11.4.3. завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Президента значної майнової або немайнової шкоди Колегії.

11.5. Віце-Президент Колегії є заступником Президента Колегії та одночасно є заступником Голови Правління Колегії. Віце-Президент Колегії виконує обов'язки Президента Колегії на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов'язки.

11.6. Віце-Президент Колегії діє за дорученням Президента Колегії та виконує окремі повноваження Президента за його дорученням.

11.7. У разі, якщо Президент Колегії не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців, Віце-Президент скликує позачергові Загальні збори Колегії для обговорення становища та питання про керівництво Колегією.

11.8. Президент та Віце-Президент працюють на громадських засадах.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України