XIІІ. МАЙНО І КОШТИ КОЛЕГІЇ

13.1. Колегія може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Колегії.

13.2. Колегія має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Колегії використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Колегії.

13.3. Колегія набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Колегії або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

13.4. Джерелами формування коштів та майна Колегії є:

13.4.1. кошти та майно, передане Колегії її Членами;

13.4.2. вступні, членські та цільові внески Членів Колегії;

13.4.3. безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертви;

13.4.4. благодійна (в тому числі гуманітарна) та міжнародна технічна допомога, гранти українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;

13.4.5. надходження від господарської та іншої діяльності Колегії та створених Колегією підприємств та організацій;

13.4.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.

13.5. Доходи (прибутки) Колегії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Колегії, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

13.6. Доходи або майно Колегії не підлягають розподілу між їх засновниками або Членами Колегії, її посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або Члена Колегії, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи, нарахування єдиного соціального внеску).

13.7. Колегія має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Колегії в грошовій або іншій формі.

13.8. Колегія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Колегії не несуть відповідальності за зобов’язаннями Колегії.

13.9. Колегія зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

13.10. Державний контроль за діяльністю Колегії здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

13.11. У разі припинення Колегії її майно та кошти не можуть перерозподілятись між Членами Колегії, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду у правовій та/або транспортній сферах або зараховані до доходу місцевого або державного бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації Колегії її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

13.12. Рішення щодо відчуження майна Колегії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Колегії приймаються на Загальних зборах Колегії, у разі якщо за рішення проголосувало не менше  ¾ голосів Членів Загальних зборів.

13.13. Кошти Колегії використовуються на виконання статутних завдань.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України