VIII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕГІЇ

 1. Усі Члени Колегії мають рівні права.

 2. Члени Колегії мають право:

  1) брати участь в діяльності Колегії, входити з пропозиціями до статутних органів Колегії щодо напрямків її діяльності, клопотаннями щодо прийому або виключення з Колегії;

  2) обирати та бути обраним до статутних органів Колегії;

  3) отримувати від Колегії інформацію стосовно діяльності Колегії;

  4) виносити на розгляд органів управління Колегії свої пропозиції, питання, зауваження;

  5) звертатись до статутних органів управління Колегії з приводу захисту своїх інтересів;

  6) використовувати інформаційні матеріали Колегії;

  7) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Колегії.

 3. Члени Колегії зобов’язані:

  1) виконувати рішення Загальних зборів, Правління Колегії, Статуту та внутрішніх документів Колегії;

  2) своєчасно сплачувати вступні та членські внески;

  3) не виконувати дій, що можуть зашкодити інтересам та діловій репутації Колегії.

 4. Член Колегії може в будь-який час добровільно припинити членство в Колегії на підставі письмової заяви, поданої Правлінню Колегії. Членство вважається припиненим в день подання заяви про припинення членства.

 5. Член Колегії може бути позбавлений членства в Колегії в наступних випадках:

  1) за невиконання своїх обов’язків;

  2) за несплату членських внесків протягом двох чергових термінів;

  3) за порушення статутних вимог Колегії; а також

  4) за вчинення дій, які дискредитують ділову репутацію Колегії, в тому числі у випадку поширення інформації щодо діяльності Колегії, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво.

 6. Рішення про виключення з Членів Колегії приймається Правлінням Колегії за поданням Президента.

 7. Членство в Колегії припиняється автоматично:

  1) для Індивідуального члена у випадку визнання його недієздатною особою в порядку, встановленому законодавством, або смерті;

  2) для Колективного члена у випадку припинення діяльності юридичної особи (об’єднання громадян) відповідно до законодавства.

 8. При добровільному припиненні або позбавленні членства в Колегії, майно та грошові кошти, що були внесені Членом Колегії, йому не повертаються.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України