VII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕГІЇ

7.1. Усі Члени Колегії мають рівні права.

7.2. Члени Колегії мають право:

7.2.1. обирати і бути обраними до керівних органів Колегії, брати участь у Загальних зборах та всіх інших заходах, що проводяться Колегією;

7.2.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Колегії;

7.2.3. звертатися до керівних органів Колегії з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Колегії, одержувати відповіді;

7.2.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Колегії, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

7.2.5. звертатися до керівних органів Колегії за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

7.2.6. брати участь в діяльності Колегії, входити з пропозиціями до статутних органів Колегії щодо напрямків її діяльності, клопотаннями щодо прийому або виключення з Колегії;

7.2.7. знайомитися з рішеннями керівних органів Колегії та брати участь у обговоренні проектів рішень Колегії;

7.2.8. мати доступ до фінансових та інших звітів Колегії;

7.2.9. добровільно припиняти членство в Колегії;

7.2.10. використовувати інформаційні матеріали Колегії;

7.2.11. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Колегії.

7.3. Члени Колегії не мають права на частку майна Колегії та не відповідають за зобов'язаннями Колегії. Доходи або майно (активи) Колегії не підлягають розподілу між Членами Колегії і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого Члена Колегії та посадових осіб Колегії (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи, нарахування єдиного соціального внеску).

7.4. Члени Колегії зобов’язані:

7.4.1. виконувати рішення Загальних зборів, Правління Колегії, Статуту та внутрішніх документів Колегії;

7.4.2. своєчасно сплачувати вступні та членські внески;

7.4.3. не вчиняти дій, що можуть зашкодити інтересам та діловій репутації Колегії;

7.4.4. сприяти реалізації завдань Колегії, пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Колегії;

7.4.5. брати участь у заходах, що проводяться Колегією;

7.4.6. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Колегії та/або її членів.

7.5. Член Колегії може в будь-який час добровільно припинити членство в Колегії на підставі письмової заяви, поданої Правлінню Колегії. Членство вважається припиненим у день, наступний за днем подання заяви про припинення членства.

7.6. Член Колегії може бути позбавлений членства в Колегії в наступних випадках: 

7.6.1. за невиконання своїх обов’язків;

7.6.2. за несплату членських внесків протягом двох чергових термінів;

7.6.3. за порушення статутних вимог Колегії;

7.6.4. за вчинення дій, які дискредитують ділову репутацію Колегії, в тому числі, у випадку поширення інформації щодо діяльності Колегії, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво.

7.7. Рішення про виключення з Членів Колегії приймається Правлінням Колегії за поданням Президента Колегії.

7.8. Членство в Колегії припиняється автоматично у випадку визнання особи недієздатною в порядку, встановленому законодавством, або смерті особи.

7.9. При добровільному припиненні або позбавленні членства в Колегії, майно та грошові кошти, що були внесені Членом Колегії, останньому не повертаються.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України